Services

Duurzame impact staat niet op zichzelf. Wat de eerste vraag ook is, we leggen de link naar de gehele managementcyclus. We nemen je mee op reis. Aan het einde van de rit beloven we dat jouw bedrijfsvoering zowel in lijn is met de strategie, als met de toekomst.

Strategie

& Executie

In deze snel veranderende wereld staan bedrijven steeds vaker voor strategische uitdagingen. Sustainalize kan jou helpen bij het creëren van een heldere visie door inzichtelijk te maken hoe trends en ontwikkelingen onze toekomst beïnvloeden. Het scherp hebben van de juiste strategie en focus is cruciaal om de prestaties van je bedrijf te versterken en een duurzame impact te creëren.

Impact

& Prestatie

Creëer meer positieve impact door beter inzicht te krijgen in strategische risico’s en kansen, de toeleveringsketen van je bedrijf en een goed werkend managementinformatiesysteem. Sustainalize ondersteunt bij het vertalen van complexe gegevens naar heldere managementinformatie en ontwikkelt tegelijkertijd efficiënte monitoringsystemen.

Geïntegreerde

& duurzaamheids-
verslaggeving

Het jaarverslag of duurzaamheidsrapport is een belangrijk middel om stakeholders te informeren en betrekken bij je doelen, prestaties en de uitdagingen waar je voor staat. Echter hoe bepaal je waar je wel en niet over rapporteert? Elk bedrijf is tenslotte anders en elke sector heeft zijn eigen thema’s. Wij kunnen je helpen om wegwijs te worden in deze jungle van trends, ontwikkelingen, wet- en regelgeving rondom verslaggeving en de verwachtingen van je stakeholders.

Sustainalize sustainability strategy

Foresight

Stategie ontwikkeling

Tijdens je duurzaamheidsreis is het belangrijk om te begrijpen welke positie jouw bedrijf bekleedt binnen het corresponderende bedrijfslandschap. Dit inzicht willen we samen met je creëren door naar de algemene en sectorspecifieke trends en gebeurtenissen binnen jouw industrie te kijken. Zo leren we in welke mate deze ontwikkelingen jouw organisatie kunnen beïnvloeden. We verdiepen ons in je sectorgenoten, leveranciers, klanten, media, wetgeving – en alles dat hier nog meer bij komt kijken. Daarbij identificeren we de ratings en erkenningen die voor jou relevant zijn. We focussen op wat jouw bedrijf al doet rondom duurzaamheid, de mate van betrokkenheid en nog belangrijker: het begrijpen van jouw organisatie’s ambitieniveau. Wil jij die duurzaamheidsleider zijn of ben je eerder die slimme volger? Met dit in het vooruitzicht formuleren we samen met jou de basis met behulp van onze strategieladder; wat zijn je waarden, principes, purpose en visie?

Op welke duurzaamheidsgebieden ligt de focus en hoe mogen deze gevisualiseerd worden in een raamwerk? Je ontdekt jouw license to grow (de onderscheidende thema’s van jouw organisatie) om je sterk te kunnen onderscheiden van concurrentie.

Check

Focus

Ambitie’s, KPI’s en targets

Vervolgens duiken we dieper in de geïdentificeerde focusgebieden; wat is het ambitieniveau per focusgebied? Waar staat jouw bedrijf ten opzichte van peers? In welke mate kunnen de ambities gemeten worden en hoe komt deze meting eruit te zien? Om de juiste set ambities te ontwikkelen, organiseren we workshops waarin we je helpen identificeren wat nodig is voor toekomstig succes. Tijdens deze interactieve sessies identificeren we de interne stakeholders, zorgen we voor een gelijk speelveld en faciliteren we de interne dialoog. Zo creëren we een raamwerk voor interne actie en externe communicatie. Het resultaat? Een welomlijnde en gebalanceerde focus, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld zijn en gedragen worden door het hele bedrijf.

Check

Sustainability strategy and execution Sustainalize consultant
Sustainability strategy execution alignment

Uitvoering

Afstemming en autonomie

Strategische uitvoering draait om het omzetten van jouw strategie naar de praktijk. Door je duurzaamheidsambities met succes uit te voeren, creëert jouw bedrijf waarde voor klanten, werknemers, investeerders en de samenleving. De impact wordt bepaald door de perfecte balans tussen afstemming en autonomie. Maar, het vinden van dit evenwicht kan bijzonder uitdagend blijken. Het is belangrijk om antwoord te vinden op de volgende vragen: Wat moeten we doen? Waar moeten we goed in zijn? Het antwoord op deze vragen zijn je zogenaamde ‘value drivers’. De volgende stap is het uitzoeken hoe we de voortgang aan deze drivers meten (steering KPI’s) en grip creëren op je prestaties. Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen in het traceren van je voortgang, het borgen van betrouwbare datakwaliteit en deze aan te laten sluiten bij externe waarderingen en erkenningen. Concreet en efficiënt.

Check

Sustainalize Impact Measurement

Impact

meting

Wat is de impact van je organisatie op de planeet en welke impact zou je willen maken? Krijg beter inzicht in strategische risico’s en kansen door je impact inzichtelijk en meetbaar te maken. In toenemende mate eisen stakeholders (inclusief aandeelhouders) inzicht in de impact van je organisatie op haar omgeving op de lange termijn. Sustainalize kan je helpen bij het inschatten van de werkelijke behoeften van je organisatie en stelt je in staat te focussen op wat het meest belangrijk is. Vervolgens beginnen we de berekeningen. Denk bijvoorbeeld aan een berekening van de totale milieu-impact van een project of product met behulp van een Life Cycle Analysis (LCA). Je organisatie kan impactberekeningen gebruiken om inzicht te krijgen in de bedrijfsomgeving, het vaststellen van bedrijfsdoelstellingen en het rapporteren hierover. Visualisatie van regionale impactverschillen maakt het mogelijk om scherpe managementbeslissingen te nemen. Onze impactmethodologie helpt jou deze maatschappelijke kosten en baten in kaart te brengen en stelt je in staat keuzes te maken op basis van een totaalbeeld.

Check

Prestatie

meting

Misschien heb je je ambities al geformuleerd met output-KPI’s en de activiteiten vastgesteld die je moet uitvoeren en/of waar je goed in moet zijn, gecombineerd met sturende KPI’s. Je zal dan een of andere vorm van metingen hebben ingevoerd om de prestaties te volgen. Binnen dit domein varieert de maturiteit, net als het gebruik van Enterprice Resource Planning (ERP)-systemen. Een helder begrip van het toepassingsgebied (wat gaan we meten?) met een focus op het doel (heeft wat we meten zin?), versus de inspanning (weegt het voordeel op tegen de inspanning?), is essentieel. Deze noodzaak volgt zowel op de strategie & uitvoering als op de impactmeting. Naarmate we stappen v, zullen we de bestaande doelstellingen en uitgangspunten van uw bedrijf niet uit het oog verliezen.

Vervolgens hebt u een of andere vorm van metingen ingevoerd om de prestaties te volgen. In dit domein varieert de maturiteit, net als het gebruik van Enterprice Resource Planning (ERP)-systemen. Een duidelijk begrip van het toepassingsgebied (wat gaan we meten?) met een focus op het doel (heeft wat we meten zin?), versus de inspanning (weegt het voordeel op tegen de inspanning?), is de sleutel. Deze noodzaak volgt zowel op de strategie & uitvoering als op de impactmeting. Naarmate we vorderen zullen we de bestaande doelstellingen en uitgangspunten van jouw bedrijf niet uit het oog verliezen.

Check

Sustainalize Performance Measurement Sustainability
Sustainalize Impact Data quality and reporting process

Gegevenskwaliteit

& rapportageprocessen

Over de gegevens beschikken is één ding; de kwaliteit ervan waarborgen is een tweede. Veel standaarden en benchmarks vereisen externe verificatie om datakwaliteit aan te tonen. Sustainalize stelt je in staat data om te zetten in actuele informatie door middel van rapportage formats en dashboards. Onze aanpak legt de basis voor externe verificatie van de data. Wij leiden je door pre-verificatierondes en voorzien je van de juiste rapportagehandleidingen en governance-suggesties om je tijdsinvestering in het externe verificatieproces tot een absoluut minimum te beperken.

Check

Mensenrechten

& duurzame toeleveringsketens

In de meeste organisaties wordt de grootste impact gemaakt in de toeleveringsketen. Om je bedrijfsstrategie te verwezenlijken moet je ervoor zorgen dat je toeleveringsketen dezelfde duurzaamheidsdoelen nastreeft als jij. Sustainalize gebruikt internationaal erkende standaarden en richtlijnen om de thema’s met de grootste impact binnen jouw toeleveringsketen te identificeren. We kunnen je bijvoorbeeld helpen klimaatrisico’s transparant te maken in lijn met TCFD, of mensenrechten te demystificeren en te verankeren in je bedrijf. Omdat we met en binnen bedrijven hebben gewerkt, erkennen we dat het vertalen van de UNGP’s in zakelijke taal cruciaal is. Wij begeleiden je door deze richtlijnen en identificeren de belangrijkste stappen voor jouw organisatie om mensenrechtenschendingen in elke keten van de organisatie te voorkomen. Samen zetten we complexe supply chain vraagstukken om in concrete prioriteiten voor jouw bedrijf.

Check

Sustainalize Human Rights
Sustainability reporting integrated and non financial reporting

Geïntegreerd

& niet-financiële verslaggeving

Hoe vertel je het verhaal achter de duurzaamheidsinspanningen van jouw organisatie? Een belangrijk aspect hiervan is transparantie. Niet-financiële verslaggeving laat bedrijven toe hun waarden en aanpak met betrekking tot duurzaamheidsproblemen te delen met de geïnteresseerde stakeholders. Ook nemen steeds meer landen wetgeving aan die duurzaamheidsrapportage omvat. Dit kan in de vorm van een apart document of een geïntegreerd rapport. Sustainalize kan jou ondersteunen met de technische aspecten van niet-financiële verslaggeving, zoals het in lijn brengen van jouw rapport met de rapportagestandaarden en benchmarks. Of het schrijven van het volledige rapport in overeenstemming met jouw ambities. Voor ons is de uitdaging hetzelfde. Met onze diepgaande kennis en ervaring helpen wij je bij het vertellen van jouw duurzaamheidsverhaal op de meest authentieke en transparante manier.

Check

Stakeholders

betrekken

Organisaties spelen een centrale rol in de samenleving; mensen zijn van hen afhankelijk en vice versa. De mening van zowel interne als externe stakeholders beïnvloedt de beslissingen en acties van organisaties, die op hun beurt een directe impact hebben op hun omgeving. Om de meest relevante thema’s met betrekking tot people, planet en society te bepalen, raadpleeg je jouw stakeholders. Door een continue dialoog te creëren, geef je betekenis aan de prioriteiten en verwachtingen van je stakeholders. Sustainalize kan je helpen jouw stakeholder interacties te versterken op verschillende manieren, zowel online als offline (denk aan workshops, dialoogsessies, enquêtes, etc). Zo vertalen we jouw duurzaamheidsthema’s naar prioriteiten die er echt toe doen voor je stakeholders.

Check

Sustainability reporting Sustainalize stakeholder engagement
Sustainalize Sustainability communication

Strategische

duurzaamheidscommunicatie

Strategische duurzaamheidscommunicatie kan helpen om het verhaal over jouw organisatie op een heldere, gecontroleerde en authentieke wijze over te brengen aan de buitenwereld.  Sommige bedrijven kiezen ervoor om enkel via hun jaar- of duurzaamheidsverslag over duurzaamheid te communiceren, anderen gaan juist voor een meer geïntegreerde of multi channel aanpak. Welke aanpak het beste past bij een bedrijf, hangt af van veel factoren, waaronder (communicatie)doelen, welke stakeholders voor de organisatie relevant zijn, de huidige reputatie van de onderneming, waar in het duurzaamheidstraject je je als bedrijf begeeft, en de impact die gemaakt wordt op de omgeving.

Op basis van bovengenoemde factoren, jouw waardevolle bedrijfsinzichten en onze diepgaande duurzaamheidskennis komen we gezamenlijk tot een aanpak die werkt en een boodschap die aankomt bij de stakeholders. 

Check

Ratings &

Erkenning

Duurzaamheid en transparantie gaan hand in hand. Stakeholders, wet- en regelgeving en rating agencies verwachten in toenemende mate van bedrijven dat zij openheid geven in hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Investeerders baseren hun investeringsbeslissingen steeds vaker op ESG benchmarks en ratings. Het aantal ESG benchmarks en ratings heeft hierdoor een enorme vlucht genomen. De meest bekende zijn de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), the Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, MSCI, ISS, Vigeo-Eiris, Ecovadis en voor grotere Nederlandse ondernemingen de Transparantie Benchmark (TB). Bij Sustainalize kennen we de methodologie en begrijpen we de uitdagingen die komen kijken bij het voldoen aan deze benchmarks en ratings. Onze waardevolle partnerships met deze bedrijven kunnen helpen om de communicatie en afstemming makkelijker te maken. Soms blijkt tijdens het proces dat niet alle informatie er is, of dat er verbetering nodig is. Wij vertalen de behaalde score naar een concreet verbeterplan en leggen de link met je bedrijfsstrategie. Op deze manier kunnen benchmarks en ratings een duurzamere management cyclus initiëren.

Check

Sustainability reporting ratings and recognition

Met OV

Phasellus dignissim nulla tincidunt ultrices interdum. Nulla a enim ullamcorper, consectetur ligula sit amet, rutrum ante. Praesent cursus viverra urna ut sagittis. Sed nunc felis, hendrerit sit amet odio a, mattis laoreet mi. Quisque diam turpis, convallis at ultrices eu, vehicula a urna. Suspendisse potenti.

Met OV

Phasellus dignissim nulla tincidunt ultrices interdum. Nulla a enim ullamcorper, consectetur ligula sit amet, rutrum ante. Praesent cursus viverra urna ut sagittis. Sed nunc felis, hendrerit sit amet odio a, mattis laoreet mi. Quisque diam turpis, convallis at ultrices eu, vehicula a urna. Suspendisse potenti.

Met OV

Phasellus dignissim nulla tincidunt ultrices interdum. Nulla a enim ullamcorper, consectetur ligula sit amet, rutrum ante. Praesent cursus viverra urna ut sagittis. Sed nunc felis, hendrerit sit amet odio a, mattis laoreet mi. Quisque diam turpis, convallis at ultrices eu, vehicula a urna. Suspendisse potenti.